Cryo-Save logo CryoSave

Šta nosi budućnost

Upotreba krvi pupčanika je znatno porasla među pedijatrijskim pacijentima od 1999. godine. Kod polovine obavljenih transplantacija kod djece 2011. godine korišćene su matične ćelije krvi pupčanika:

MIŠLJENJA STRUČNJAKA

Pored trenutno odobrenih aplikacija, u toku su brojne kliničke studije koje imaju za cilj poboljšanje dosadašnjih rezultata i razvoj novih aplikacija.

Ovim kliničkim studijama ispituje se bezbijednost i efikasnost ovakvog liječenja, kao i potencijalne neželjene reakcije kod ljudi. Clinical Trials sajt sadrži registar koji navodi većinu trenutnih kliničkih studija, koje se sprovode u privatnom i javnom sektoru. On navodi preko 4.000 studija koje uključuju matične ćelije, od kojih je broj onih u kojima se koriste matične ćelije iz pupčane vrpce dostigao 200.8 Do toga je došlo zahvaljujući činjenici da sve veći broj ljudi poima važnost ovih ćelija.

Dr. Marcin Jurga

Dr Marcin Jurga, menadžer za istraživanje i razvoj pri Cryo-Save laboratoriji u Nielu u Belgiji:

„Pored trenutnih terapija u kojima se koriste hematopoezne matične ćelije iz krvi pupčane vrpce, u porastu je i broj kliničkih studija u kojima se koriste mezenhimalne matične ćelije za liječenje oboljenja koja nisu hematopoezne prirode, kao što su ortopedske aplikacije, graft-versus-host reakcija, bolesti jetre, dijabetes, neurološki i mnogi drugi poremećaji. Ove ćelije se takođe koriste i u tkivnom inženjeringu kod stvaranja vještačkih oragana u laboratorijskim uslovima kako bi se zamijenilo oštećeno tkivo nakon transplantacije. Rezultati ovih studija i pretkliničkih istraživanja omogućiće efektnije terapije matičnim ćelijama u budućnosti.”

Prof. Dr. Daniel Surbek

Prof. dr Daniel Surbek, Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo, Univerzitetska bolnica Inselspital, Bern, Švajcarska:

„Podaci iz nedavnih studija nagovještavaju da bi transplantacija matičnih ćelija iz krvi pupčane vrpce mogla doprinijeti liječenju akutnih perinatalnih oštećenja mozga nastalih kao posledica prijevremenog porođaja ili asfiksije prilikom rođenja. Transplantirane matične ćelije mogu da regenerišu oštećeno neuralno tkivo kao i funkciju nervnog sistema. Nekoliko kliničkih studija koje obuhvataju djecu sa dijagnozom cerebralne paralize su u toku.”

Dr. Csaba Papp

Dr Csaba Papp, vanredni profesor, genetičar, Univerzitet Semmelweis, Budimpešta, Mađarska:

„Pored krvi pupčane vrpce, prezervacija tkiva pupčanika ne predstavlja samo mogućnost dobijanja mezenhimalnih matičnih ćelija, već i drugih ćelija koje su od važnosti za buduće terapije.”